Daniel Greenberger

Daniel Greenberger (–), fisico statunitense.

  • Einstein disse che se la meccanica quantistica è corretta, l'universo è folle. Ebbene, Einstein aveva ragione. L'universo è folle. (citato in Paul Davies, About Time, p. 163)